خیام فولاد -
چاپ

دکتر سعیدرضا عسکری

معاون طرح و توسعه

نام و نام خانوادگی سعید رضا عسکری
سمت معاون طرح و توسعه
آدرس شهرک صنعتی عطار نیشابور
تلفن 051-43239530
شماره داخلی 167
همراه -
ایمیل -
مدیر حراست

توضیحات :

© Blank Plazart - Free Joomla! 3.0 Template 2022