خیام فولاد -
چاپ
دکتر علی سلیمانی
مدیرعامل و عضو هیئت مدیره
مهندس احسان نادعلی
مدیر پروژه
ابوالفضل کابلی
سرپرست منابع انسانی و پشتیبانی
احمد حسین آبادی
معاون مالی
مهندس سیدامید آقامیری
معاون بازرگانی
مهندس حسین هراتی
معاون امور نیروگاهی
© Blank Plazart - Free Joomla! 3.0 Template 2019