خیام فولاد -
چاپ
دکتر علی سلیمانی
مدیرعامل و عضو هیئت مدیره
مهندس حسن فتحی نیا
قائم مقام
مهندس محمد امین یوسف زاده
معاونت بهره برداری
دکتر سعید رضا عسکری
معاونت طرح و توسعه
مهندس حسین هراتی
مدیر عامل شرکت نیروگاه خیام شید
حاج آقای کابلی
مدیر حراست
مهندس علیرضا نجار
سرپرست معاونت منابع انسانی و پشتیبانی
© Blank Plazart - Free Joomla! 3.0 Template 2023