خیام فولاد -
چاپ
مسئولیت های اجتماعی شرکت خیام فولاد نیشابور
مسئولیت های اجتماعی شرکت خیام فولاد نیشابور

ما در خیام فولاد نیشابور متعهدیم كه نگاهی سبز به جامعه پیرامون خود و محیطهای انسانی وطبیعی داشته و با به كار گيري روشهاي مناسب تولید و توزیع و توجه به اصل بهبود مستمر ،مشاركتی موثر در توسعه پايدار ایران اسلامی داشته و درراستای حفظ محیط زیست و تقویت فرهنگ آن درجامعه تلاش می نماییم.

© Blank Plazart - Free Joomla! 3.0 Template 2021